Stomatological propaedeutics "Pavel Godoroja"

 
 

Research

Directions of the Department’s Research

 1. Optimization of the Clinical and techniqual parameter used in the implant-prosthetic treatment
 2. Pathogenesis, clinic, diagnosis, treatment of diseases of the stomatognathic system
 3. Optimization of the surgical treatment of diseases dento-alveolar surgery
 4. Optimization of the implant-prosthetic treatment in oral rehabilitation.

Theses of Doctoral and Postdoctoral

 • Chele Nicolae

“The effectiveness of installing endosseous dental implants after tooth extraction in different terms”

Determining the effectiveness of implant-prosthetic treatment at different times of installation edentulous patients by performing such treatment and systematic collection and evaluation of materials, in order to improve the algorithm of the scheme and method of implant-prosthetic treatment in different loading times.

 • Melnic Svetlana

“Comparative study of implants prosthetic treatment with immediate, early and late loading ”

Determining the effectiveness of implant-prosthetic treatment in different charging times, early recovery rehabilitation of edentulous partial morpho-functional purpose.

 • Cheptănaru Olga

“Peculiarities in prosthetic treatment of patients with single-tooth gaps”

Increasing the efficiency of prosthetic treatment of patients with unilateral breach by addressing both the maxillary dental treatment by conventional bridges and implant superstructure, based on indications and contraindications that may arise as a result of this disease.

 • Marina Iurie

“The role of conservative and surgical treatment in the rehabilitation of the periapical tissues and chronic apical periodontitis”

Determine experimentally the effectiveness of various methods of mechanical preparation of root canals in drug layer removing deleted. Develop a modern treatment algorithm of acute and chronic apical periodontitis. Increase the effectiveness of conservative treatment and surgical acute and chronic apical periodontitis using nanopreparatului the purpose of facilitating more effective bone regeneration.

 • Vadim Oineagră

“The clinical treatment plan occlusion shading partial edentulous”

The study features leveling the occlusal plane in edentulous patients with partial morpho-functional optimization of achieving balance between the components of the stomatognathic system.

Direcțiile de cercetare a catedrei:

 1. Optimizarea parametrilor clinico-tehnici utilizați în tratamentul implanto-protetic
 2. Etiopatogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat
 3. Optimizarea tratamentului afecțiunilor chirurgicale în cjrurgia dento-alveolară
 4. Optimizarea tratamentului implanto-protetic în reabilitarea orală.

Teze de postdoctorat

Chele Nicolae

„Eficacitatea instalării implanturilor dentare endoosoase în diferiți termeni după extracția dentară”

Determinarea eficienței tratamentului implanto-protetic în diferite timpuri de instalare la pacienții edentați prin efectuarea tratamentului respectiv și sistematizarea materialelor colectate și evaluarea rezultatelor obținute, cu scopul de imbunătățire a algoritmului de aplicare a schemei și metodei de tratament implanto-protetic în diferite timpuri de încărcare.

 

Teze de doctorat

Melnic Svetlana

„Studiul comparativ în tratamentul implanto-protetic cu încărcare imediată, precoce și întârziată”

Determinarea eficienței tratamentului implanto-protetic în diferite timpuri de încărcare, recuperarea precoce a edentației parțiale cu scopul reabilitării morfo-funcționale.

Cheptănaru Olga

„Particularități în tratamentul protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare”

Sprorirea eficienței tratamentului protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare prin abordarea atât a tratamentului convențional prin punți dentare, cât și cu suprastructuri pe implante, reieșind din indicații și contraindicații ce pot surveni ca urmare a acestei maladii. 

Marina Iurie

„Rolul tratamentului conservativ-chirurgical în reabilitarea țesuturilor periapicale în periodontitele apicale și cronice”

Determinarea pe cale experimentală a eficienței diferitor metode de preparare mecanică și medicamentoasă a canalelor radiculare în înlăturarea stratului șters. Elaborarea unui algoritm modern de tratament al periodontitelor apicale acute și cronice. Majorarea eficacității tratamentului conservativ-chirurgical al periodontitei apicale acute și cronice prin utilizarea nanopreparatului LitAr cu scopul unei regenerări osoase mai eficiente.

Oineagră Vadim

„Tabloul clinic, tratamentul denivelării planului de ocluzie în edentațiile parțiale”

Studiul particularităţilor de nivelare a planului de ocluzie la pacienţii cu edentaţii parţiale, în optimizarea obţinerii echilibrului morfo-funcţional dintre componentele sistemului stomatognat.

Membrii ai consiliilor Științifice de susținere a tezelor 2016 Uncuța Diana

Persoane care au obținut titluri științifice 

2014

Uncuța Diana a obținut titlul de doctor habilitat în științe medicale cu titlul ”Optimizarea diagnosticului și tratamentului în stomatita herpetică”

2017

Uncuța Diana a susținut teza de master în managementul sănătății publice cu titlul „ACCEPTANȚA PROFESIEI DE IGIENIST DENTAR ÎN ASISTENȚA STOMATOLOGICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Membri ai consiliilor științifice de susținere a tezelor

Uncuța Diana la teza de doctor în medicina a dn. Friptu Dumitru ”Tratamentul terapeutic rațional al defectului cunieform” Uncuța Diana

Direcţia principală de cercetare a catedrei Propedeutică Stomatologică „Pavel Godoroja” - etiologia, patogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat.

Scopul – elucidarea unor probleme legate de etiopatogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat.

Obiectivele generale:

 1. Analiza etiologiei afecțiunilor sistemului stomatognat;
 2. Identificarea factorilor patogeni ai afecțiunilor  stomatologice;
 3. Stabilirea corelațiilor între manifestările clince și factorii cauzali ale maladiilor aparatului dento-maxilar.
 4. Aplicarea metodelor noi de  diagnostic în afecțiunile sistemului stomatognat;
 5. Utilizarea tehnologiilor și metodelor noi în  tratamentul contemporan al afecțiunilor aparatului dento-maxilar.

Rezultatele preconizate – obţinerea şi utilizarea unor noi metode de tratament şi profilaxie în afecţiunile aparatului dento-maxilar.

Conducătorul ştiinţific: Uncuța, D., dr. hab. șt. med., conf. univ.